programa salut i escola

Secretaria

Proves per a l'obtenció del títol de Graduat en ESO

Proves per a l'obtenció del títol de Graduat en ESO per a l'alumnat de l'institut que no l'hagi obtingut en finalitzar l'etapa esmentada.

Inscripció :

De l’1 al 14 de febrer de 2019

a la secretaria del centre.                  

El calendari de les proves, la relació dels sol·licitants admesos amb les matèries objecte de les proves i la relació d’aspirants exclosos amb el motiu d’exclusió, es publicaran al tauler d’anuncis del centre deu dies hàbils després de tancar-se el període d’inscripció.

Requisits :

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2019 són:

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2017 o 2018.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2019.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2019 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses (A aquest efecte es comptabilitzaran com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).

 En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2018-19. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats. 

 

Més informació a la web del Departament d'Educació: Proves del centre per obtenir el títol d'ESO