programa salut i escola

Secretaria

Matrícula d'ESO: 1r d'ESO del 21 al 27 de juny

La matrícula d'ESO per als alumnes nous al centre provinents de la preinscripció, es farà els següents dies:

 • Del 21 al 27 de juny a 1r d'ESO
 • Del 25 al 29 de juny a 2n, 3r i 4t d'ESO

Documentació que cal portar:

.

 • Una foto mida carnet de l´alumne/a.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE/passaport de l´alumne/a, si en té i no l’heu entregat a la preinscripció.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE/passaport del pare-mare/tutor/a de l´alumne/a, que no hagi estat entregat a la preinscripció.
 • Full de dades personals que us va lliurar el centre a l´hora de fer la preinscripció.
 • Autorització d´ús de la imatge i general de sortides que us va lliurar el centre a l´hora de fer la preinscripció.
 • Carta de compromís educatiu que us va lliurar el centre a l´hora de fer la preinscripció.
 • Autorització de transport, si s´escau.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions de l´alumne/a.
 • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne/a si en disposa.
 • Còpia bancària del pagament de matrícula.
 • Altra documentació no aportada a la preinscripció (llibre de família,etc).
 • Els alumnes que s'inscriuen a 2n, 3r i 4t d'ESO han de portar acreditació acadèmica del curs que han acabat (butlletí de notes).

També us informem que durant la primera setmana de juliol us enviarem una carta informativa sobre les dades relatives a l´inici de curs 2018/19 i llibres de text necessaris.