programa salut i escola

Secretaria

Preinscripció Batxillerat 2018-2019

 

Informació per als alumnes nous al centre

El termini per a fer la preinscripció al Batxillerat és del 14 al 24 de maig.

La documentació que s’ha de presentar és la següent:

  • Imprès de sol·licitud, degudament signat (disponible a secretaria i a la página web del Departament d’Ensenyament)
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a
  • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l’alumne/a.
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Documentació acreditativa dels diferents criteris de valoració, si s’al·leguen (família nombrosa o monoparental, malaltia crónica, discapacitat, renda mínima d’inserció, etc).
  • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l’ESO o a altres estudis que en permeten l’accés. Si l’alumne/a encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.

Podeu trobar tota la informació que dona el departament d'Ensenyament en aquest enllaç: Preinscripció Batxillerat 2018-19