programa salut i escola

Secretaria

Graduat en ESO (alumnes que no l'han obtingut en finalitzar l'etapa)

 Els alumnes que no obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l'etapa es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any organitzen els centres educatius; a cada centre es constitueix una junta d'avaluació formada per professors de quart d'ESO i presidida pel cap d'estudis. Han de complir els següents requisits: tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural de la prova, haver finalitzat l'ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva i haver finalitzat l'ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presenten a les proves.

Inscripció: de l'1 al 14 de febrer a la secretaria del centre